Hjem

 Integrasjon og identitet

Integrasjon handler ikke kun om å finne seg en "plass" i samfunnet, det handler like meget om identitet, medmenneskelighet og tilhørighet. For samfunnet som helhet handler det også om hvorledes et mangfold av kulturer kan føre til berikelse snarere enn stigmatisering, motsetninger og fremmedfrykt. Vi tilbyr foredrag og seminarer som belyser ulike aspekter ved denne problematikken. Sentrale temaer vi tar for oss er:

  • Integrasjon eller assimilasjon?
  • Etikk og verdimangfold i det flerkulturelle samfunn. Må verdipluralisme føre til verdirelativisme?
  • Finnes det en felles platform for diskusjon av etiske spørsmål i flerkulturell sammenheng?
  • Individ og integrasjon
Tilbake