Hjem

 Prosjekter og arrangementer i regi av FPS

FilosofiCafé
FilosofiCafeer er arrangert blant annet i Oslo, der cafeer er blitt arrangert med jevne mellomrom siden mars 1997, og i Melbu, der cafeer er avholdt i forbindelse med festivalen Sommer-Melbu i juli 1997, 1998 og 2000.

Filosofering med barn
Filosofering med åtte ungdomsskoleklasser på Museet for Samtidskunst over "Konseptkunst og fotografier" høsten 1997. Dette arbeidet videreføres våren 1998, nå med tema: Nettverk Glasgow.
Filosofering med to gymnasklasser ved Bjørkelangen videregående skole, desember 1997.
Samarbeid med Momentumfestivalen med sikte på filosofering med barn og ungdom, mai/juni 1998.

Kurs og foredrag
Argumentasjonskurs for saksbehandlere ved Historisk-Filosofisk Fakultet,Universitetet i Oslo.

Kurs og foredrag arrangert for Forsvarets Befalskole og Statoil

Andre foredrag o.l.:
 • Innledning om Nietzsche, Strauss og 2001 på Oslo Filharmoniens Concerto Grosso, september 1997.
 • Innlegg i Miljøverndepartementets seminar om vitenskapelig usikkerhet.
 • Foredraget "Et filosofisk perspektiv på den problematiske samtidskunsten" på konferanse om Næringsliv og kultur på Galleri F 15 03.10.1997 og på Kafé Halina, Moss, 03.12. 1997.
 • Foredrag om Etikk og børs.
 • Foredrag om kunst og estetikk for Asker Kunstforening.
 • Foredraget "Hva er filosofi?" for Det filosofiske Selskap.
 • Undervisning om tema: "Bryr du deg om meg? Om respekt og kjærlighet som etikk i helsevesenet", Ullevål Sykehus, avdeling for barne- og ungdomspsykiatri, 23.01.97.
 • Foredrag om Kierkegaard på konferanse om Filosofi og Samfunn i Kristiansand.
 • Foredrag om tid på UR - litterært og idéhistorisk seminar om tid.
 • Foredrag om forskningsetikk ved fysioterapiutdanningen, Høgskolen i Oslo, årlig 1996-98.
 • Foredraget "Caritas - den høyeste dyd?" St. Frans Kapell, 11.04.97.
 • Foredrag om Tusenårsskiftet for NRK P3
FPS arrangerte våren 1996 et debattmøte mellom Egil Wyller og Arne Næss over temaet "Tilbakeblikk på norsk åndsliv og universitetsfilosofi etter krigen", 04.04.1997.

I samarbeid med Senter for utvikling og miljø arrangerte FPS våren 1996 gjesteforelesning med den amerikanske filosofen Steven Vogel.

FPS deltok på en konferanse i regi av veidirektoratet i løpet av våren 1998, og på en konferanse om Nietzsche i Kristiansand september 1998.

Fagutvikling
Rapport om anvendelsesmuligheter for filosofi i samfunnet ble utarbeidet på oppdrag fra FPS av en studentgruppe fra Prosjektforum ved SV-fakultetet. Under arbeidet med denne rapporten ble det nedsatt en styringsgruppe bestående av FPS-medlemmer som i samarbeid med prosjektgruppen gjennomførte en rekke møter med sentrale personer i norsk kultur- og næringsliv for idéutvikling rundt dette temaet.

En seminarserie om formidling av filosofi ble påbegynt ved FPS i 1998. Målet er å få klarere innsikt i hva som er god formidling av filosofi i ikke-faglige sammenhenger, og hvilke fremgangsmåter man bør benytte for å formidle filosofi på en tilgjengelig og faglig forsvarlig måte.

"Idéseminar om filosofiens plass i næringslivet" ble avholdt med ti utvalgte næringslivsledere på FPS om filosofi og næringsliv, 24.04.97.

Representanter fra FPS har også deltatt på etableringskurs ved Forskningsparken, og ellers deltatt i sammenhenger der samarbeid mellom akademia og næringsliv er blitt diskutert., så som BIs seminar om Ethical Accounting og HFs "Kontaktforum" - åpne møter med næringslivet.

Internettjenester
FPS har stått ansvarlig for Universitetsforlagets svartjeneste til Examen philosophicum på Internett fra 1997 til dags dato.

Universitetsforlagets Ex. Phil.-sider på Internett blir redesignet og programmert om av FPS våren 1999.

Konsulentoppdrag
Konsulentoppdrag for Norges Bedriftsrådgiverforening ved utarbeidelse av "Etisk norm" og "Vær varsom-plakat", 1998.

Konsulentoppdrag for VGs artikkelserie om filosofi høsten 1997 innebar blant annet henvisninger til aktuelle filosofer, verker, sitater og samfunnspersoner.

Bokpresentasjon på Norli bokcafé. om bøker av Jon Hellesnes, Espen Schaanning og Trond Berg Eriksen. november 1997.

Arrangering av Forskerforbundets årlige seminar, april 1997.

Kirke- og Undervisningsdepartementets utredning om pensum til filosofi som valgfag i den videregående skolen hadde et medlem av FPS som deltaker.


 Tilbake til Prosjekter utført i FPS' regi